Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

4you
18:03
0558 e54b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarguerite marguerite
4you
18:03
3218 6a57 390
Reposted fromretaliate retaliate viamarguerite marguerite
18:03
9988 5c04 390
Reposted frompheebs pheebs viamarguerite marguerite
4you
18:03
6937 84ff 390
4you
18:03
2827 6a15 390
Reposted frommilka milka viamarguerite marguerite
4you
17:59
9414 7ca9 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viapapiertiger papiertiger
4you
17:59
4201 d8a0 390
Reposted frommadllenn madllenn viariseme riseme
4you
17:58
Jesteś silny, a ja chcę być twoją największą słabością.
Reposted fromwstan wstan viashowmeheaven showmeheaven
4you
17:57
Chuj z Ciebie, więc i chuj z Tobą. 
— proste.
Reposted frommadeliine madeliine viashowmeheaven showmeheaven
4you
17:57
-Myślisz czasem o nim? 
-Czasem o nim nie myślę.
— Znalezione
Reposted fromMooonroe Mooonroe viashowmeheaven showmeheaven
4you
17:57
Pamiętam ,że wtedy nie liczyło się nic. A moje ulubione miejsce było między jego prawym a lewym ramieniem...
Reposted fromswojszlak swojszlak viashowmeheaven showmeheaven
4you
17:55
4you
17:55
Jeśli kogoś kochasz, powiedz to. Nawet jeśli boisz się, że to nie właściwe, nawet jeśli boisz się, że wywoła to problemy. Nawet jeśli boisz się, że przewróci to Twoje życie do góry nogami. Powiedz to, powiedz jak najgłośniej. A potem idź za ciosem.
— Mark Sloan
Reposted fromwspomnienie wspomnienie
4you
17:53
17:53
0651 bf2b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamosiu mosiu

February 25 2014

4you
18:10
2372 18db 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viamikmikmik mikmikmik
4you
15:15
4701 23b6 390
Reposted fromretaliate retaliate viafoodislove foodislove
15:15
Ice | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viapleassure pleassure

February 24 2014

22:19
22:10
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl